Gymnázium Brno-Řečkovice

Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice 621 00

Chemie
Dotace

RočníkPRISEKTERKVAKVISEXSEPOKT
Chemie-222222-
Přírodovědné praktikum (che)-0,330,330,330,660,660,66-
Seminář z chemie------23
Vyučující:
 • Mgr. Michal Kuňák, Ph.D.
 • Mgr. Pavel Melichar
 • Mgr. Kateřina Sekaninová
Popis předmětu

Chemie je povinný předmět od sekundy do oktávy. V sekundě, v tercii a v sextě jsou navíc zařazeny hodiny práce v laboratořích. V těchto hodinách se třída dělí na poloviny, studenti pracují v laboratoři ve dvojicích a plní řadu různě složitých úkolů, některé úlohy naleznete v přiloženém souboru (vybrané partie z chemie). Jako povinně volitelný předmět je navíc zařazen seminář z chemie. Seminář je dvouletý s dotací 2 hodin týdně ( v septimě a v oktávě).

Výukové materiály k učivu chemie

Na webových stránkách chemie.gyrec.cz je dostupná řada Power Pointových prezentací souvisejících s výukou chemie na škole.

Učební plán chemie

Sekunda - výuka probíhá podle ŠVP

 • Úvod do předmětu
 • Směsi
 • Voda, vzduch
 • Atomy, molekuly, ionty
 • Chemické prvky, chemické sloučeniny a chemické reakce
 • Periodická soustava prvků
 • Chemická vazba
 • Kovy, nekovy a polokovy
 • Chemické zákony
 • Oxidy
 • Sulfidy, halogenidy
 • Kyseliny a zásady

Tercie - výuka probíhá podle ŠVP

 • Soli
 • Redoxní reakce
 • Zdroje energie
 • Uhlovodíky
 • Deriváty uhlovodíků
 • Chemické výpočty

Kvarta - výuka probíhá podle ŠVP

 • Přírodní látky
 • Chemie slouží i ohrožuje
 • Anorganické názvosloví
 • Atom
 • Chemická vazba
 • Látkové množství
 • Chemické reakce

Kvinta - výuka probíhá podle ŠVP

 • Chemické reakce
 • Chemické rovnice
 • Výpočty z chemických rovnic
 • Chemická termodynamika
 • Kinetika chemických reakcí
 • Kyseliny a zásady
 • Chemie s prvků
 • Chemie p prvků

Sexta - výuka probíhá podle ŠVP

 • Chemie p prvků
 • Chemie d prvkú
 • Úvod do organické chemie
 • Uhlovodíky
 • Deriváty uhlovodíků
 • Halogenderiváty
 • Dusíkaté deriváty uhlovodíků
 • Kyslíkaté deriváty uhlovodíků

Septima - výuka probíhá podle ŠVP

 • Kyslíkaté deriváty uhlovodíků
 • Karboxylové kyseliny
 • Funkční a substituční deriváty karboxylových kyselin
 • Heterocyklické sloučeniny
 • Alkaloidy
 • Lipidy
 • Terpeny, steroidy
 • Sacharidy
 • Bílkoviny
 • Nukleové kyseliny
 • Biokatalyzátory, fyziologicky významné látky
 • Metabolismus sacharidů, lipidů, bílkovin
 • Plasty

Seminář z chemie

Předmět je určen pro všechny studenty, kteří předpokládají, že budou z chemie maturovat, dále pro ty, kteří předpokládají, že se budou hlásit na vysokou školu, na které je chemie předmětem přijímacích zkoušek a konečně všem studentům, kteří se budou hlásit na vysokou školu se zaměřením na přírodovědné obory.

Vztah k maturitě

Absolvování předmětu Seminář z chemie není nutnou podmínkou pro složení maturitní zkoušky z chemie. Obsahuje však pasáže z některých disciplín chemie, které jsou součástí maturitní zkoušky.

Náplň předmětu

Obsahuje hlavně dva cíle. Zopakování, procvičení a rozšíření učiva chemie probíraného v povinných hodinách a dále získávání praktických dovedností a znalostí při práci s chemikáliemi a chemickým sklem.

Obsah semináře

Septima

 • Základy analytické chemie
 • Obsah, rozdělení, metody a výpočty v analytické chemii
 • Kvalitativní analýza, skupinová a selektivní činidla kationtů
 • Kvantitativní analýza, alkalimetrie, acidimetrie, manganometrie, jodometrie, stanovení přesné koncentrace
 • Procvičování chemických výpočtů a názvosloví

Oktáva

 • Systematizace poznatků v jednotlivých maturitních okruzích
 • Nejdůležitější změny systému IUPAC názvosloví organických látek
 • Další chemické výpočty - pH roztoků slabých elektrolytů, hmotnostní defekt, součin rozpustnosti, výpočty v termochemii a chemické rovnováze atd.
 • Chemické reakce a chemické rovnice - stechiometrická úprava