Gymnázium Brno-Řečkovice

Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice 621 00

Postup prací

Leden 2019

Vážení rodiče, milí žáci, přátelé,

dovolte mi po začátku kalendářního roku 2019 připojit informace o průběhu stavebních prací a o organizaci výuky v následujících týdnech.

Stavební práce pokračují přibližně podle plánu, změny jsou vyvolány běžnými okolnostmi stavby velkého rozsahu a klimatickými podmínkami. V pátek 25. ledna byl demontován jeřáb, což samo o sobě ukazuje, že práce postupují.

Škola je plně zastřešená, probíhají klempířské práce a práce na provětrávané fasádě nového 4. podlaží. Z venkovních prací zbývá instalace zastiňovací konstrukce – ocelové konstrukce na celé straně školy směřující k zastávce tramvaje a na jižní straně školní budovy – a instalace nového hromosvodu.

3. podlaží, stěhování z budovy na Hapalově

Uvnitř budovy práce pokračují ve dvou podlažích. 3. podlaží bude připraveno k našemu užívání v týdnu po jarních prázdninách, nybní probíhají finální práce a bude zahájen závěrečný úklid. Plánujeme, že v pátek 22. února proběhne stěhování z budovy Hapalova a že od 25. února již bude výuka probíhat pouze v budově na ulici Terezy Novákové. Využívat budeme nově opravené (a upravené) 3. podlaží a nově vybudované dvě menší učebny v přístavbě.

Předpokládáme, že rozvrh zůstane beze změn, pouze budou nejspíš upraveny časy přestávek a začátků vyučovacích hodin, protože už nebude třeba počítat s rezervami na přechody mezi budovami.

4. podlaží

V nově budovaném podlaží jsou již realizovány všechny rozvody, stěny jsou omítnuty a postaveny jsou všechny sádrokartonové příčky. Probíhají výmalby a kompletace – elektro, data, voda, topení. Předpoklad dokončení všech prací je do konce února.

Po dokončení díla (na konci února) bude probíhat přebírání a odstraňování vad a nedodělků, dále počítáme s tím, že v tomto čase bude probíhat instalace nábytku – jakoli v otázce nábytku vzhledem ke komplikacím s výběrem dodavatele ještě není zcela jasno.

Do 15. března by mělo být dodáno nové vybavení učebními pomůckami, dodaktickou technikou (dataprojektory, tabule, plátna, počítače) a laboratorními přístroji.

Na konec přezna je naplánována kolaudační prohlídka a vydání kolaudačního rozhodnutí předpokládáme v prvním týdnu v dubnu.

Zkušební provoz, slavnostní otevření

Po vydání kolaudačního rozhodnutí zahájíme zkušební provoz ve všech učebnách, dokončíme stěhování a odstraníme případné nedostatky vybavení.

Po asi měsíčním zkušebním provozu plánujeme slavnostní otevření rekonstruované budovy. Termín ještě nemáme stanoven, ale plánujeme je v týdnu od 13. května.

Postup prací je patrný z fotografií, které jsou ve fotogalerii.

Vážení rodiče, milí žáci,
znovu Vám všem děkuji za trpělivost, kterou jste doposud měli s organizací výuky a se zhoršenými podmínkami, které tento školní rok provázejí. Budeme odměněni moderními a vybavenými prostory pro výuku.

Petr Krupka


Listopad  2018

Vážení rodiče, milí žáci, přátelé

dovolte mi po dvou měsících školního roku připojit aktuální informace o vývoji rekonstrukce školní budovy.

Na začátku září byla vybetonována celá deska podlahy nového 4. NP a během září postupně vyrůstaly betonové pilíře, které mají nést střechu. Současně s betonáží pilířů započaly zednické práce – vyzdívky obvodových i vnitřních stěn a navazuje betonáž průvlaků a věnců.

Od začátku října započala konstrukce krovu střechy, který je tvořen obloukovými lepenými vazníky. Zároveň s instalací vazníků je ihned pokládána střecha – konstrukce sestávající s OSB desek, parozábran a zateplovací hmoty.

K dnešnímu dni – 1. listopadu – je již střední část střechy hotova, probíhá instalace dlouhých lepených vazníků na pravé straně budovy (při pohledu od tramvaje) a závěr, instalace posledních nejdelších vazníků ma levé straně, by měla být ukončena do poloviny listopadu.

Uvnitř nového 4. podlaží již probíhají řemeslné práce – rozvody plynu, odpady, vody. Včera (31. října) a dnes byla instalována všechna okna směřujhící k tramvaji.

Plánovaný harmonogram je s mírnými výkyvy dodržován: do konce listopadu by měla být položena krytina a již od příštího týdne započnou další dokončovací práce ve 4. NP (omítky apod.)

Směrem do dvora byla instalována ocelová konstrukce výtahové šachty a dnes je již téměř celá obezděná včetně prostoru nových malých učeben nad chodbou k tělocvičně.

Termín dokončení 31. ledna 2018 by snad neměl být ohrožen. Stěhování z budovy na Hapalově předpokládáme v průběhu března 2019, když bude nainstalován (nebo před dokončením) nábytek.

Děkujeme za trpělivost se zhoršenými podmínkami pro výuku. Velmi děkuji našim žákům za vzorné dodržování všech pravidel, která s nynější organizací výuky souvisejí. Snad z fotografií, které postupně zveřejňujeme ve fotogalerii (odkaz dole v tomto článku, popř. v levém menu), vidíte, jak krásný prostor po dokončení získáme.

S pozdravem

Petr Krupka


Září 2018

Vážení rodiče, milí žáci, přátelé

srdečně Vás jménem vedení školy, všech učitelů i nepedagogických zaměstnanců zdravím na začátku nového školního roku. Dovolte mi napsat několik základních informací o průběhu rekonstrukce školní budovy a o výhledu na další období.

Způsobilost školní budovy

Všechny stavební úpravy v přízemí a 1. poschodí jsou dokončeny. 23. srpna proběhlo v budově školy jednání Stavebního úřadu, který na základě prohlídky a vyjádření "hygieny" a "hasičů" vydal 31. srpna souhlasné stanovisko s užíváním přízemí a 1. poschodí.

V týdnu od 3. září byla tato dvě podlaží připravena k výuce (nábytek, úklid) v rozsahu, jak bylo plánováno. Školní rok může začít.

Dokončovací práce, opravy

Nyní jsou zhotovotelem odstraňovány (ne velké) škody v přízemí a 1. poschodí způsobené lijáky z minulého týdne, jde o opravy na záchodech, v kabinetu druhých jazyků a drobnosti v učebně bilogie a kabinetu češtiny. Tyto opravy, a také opravy vad a nedodělků, budou probíhat průběžně v odpoledních hodinách a o víkendech.

Postup dalších prací

Podle plánu měla být během školních prázdnin rozebrána střecha, provedena betonáž podlahové desky nově budovaného 4. podlaží a dnes měla být již částečně instalována konstrukce nové střechy. Stavba má v této části zpoždění. Bylo třeba řešit otázky, které vyvstaly až po zahájení a rozkrytí konstrukcí, zejména výkresy armování, složitější demontáž střešní římsy, podchycení základů tělocvičny a havarijní stav velké části rozvodů vody a odpadů.

Dnes je již betonáž podlahové desky hotova (s výjimkou části nad schodištěm), proto již problémy s dešti nehrozí. Termíny jsou upraveny a se zhotovitelem stavby dohodnuty, první lepený vazník krovu nové střechy by měl být instalován 2. října, 31. října pak bude hotová celá střešní konstrukce včetně skladby střechy (bez finální krytiny). Poté budou navazovat práce uvnitř 4. podlaží. Další konstrukce (výtah, přístavba k tělocvičně, venkovní úpravy) již budou také rychle přibývat.

Stavba by měla být podle nového harmonogramu předána 31. ledna, do konce února by pak měl být instalován veškerý nový nábytek.

Vážení rodiče, milí žáci,

děkujeme Vám za trpělivost a prosíme o ni i v následujícím pololetí – výuka byla naplánována s maximální péčí, ale musí být organizována provizorním způsobem podle možností stávajících prostor naší školní budovy a zapůjčené budovy na ulici Hapalova. Hlučné a náročné práce budou prováděny vždy až po skončení vyučovacího dne a o víkendech, přesto není možné zabezpečit klid, na který jsme zvyklí. Nové prostory po ukončení rekonstrukce nám to vynahradí.

S přáním všeho nejlepšího v novém školním roce

Peter Krupka
ředitel gymnázia