Gymnázium Brno-Řečkovice

Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice 621 00

Dějepis
Dotace hodin
RočníkPRISEKTERKVAKVISEXSEPOKT
Dějepis22222230
Seminář z dějepisu------23


(není-li seminář z dějepisu ve školním roce otevřen v septimě jako dvouletý, pak je nabízen pro oktávy jako jednoletý hodinovou dotací 2)

Vyučující

 • Mgr. Jakub Vojta, Ph.D., vedoucí předmětové sekce
 • Mgr. Zuzana Sedláčková
 • Mgr. Michaela Straková
 • Mgr. Helena Zavadilová (ve školním roce 2023/2024 také S-DEJ)
 • PhDr. Dagmar Zemanová


Popis předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s hospodářským, politickým a kulturním vývojem společnosti od jejího vzniku do současnosti a na základě tohoto poznání jim umožnit chápat a oceňovat všelidské hodnoty jako humanita, svoboda, demokracie, porozumění, tolerance, pomoc slabším a kulturnost vztahů mezi lidmi. Znalost dějin není samoúčelná, pomáhá nám všem orientovat se v dnešním světě, chápat jeho problémy a brát si z minulosti příklady i poučení. Cílem výuky je také rozvíjení samostatného a kritického myšlení, dovedností a návyků, které jsou nezbytné pro vysokoškolské studium a samostatně vzdělávání v oblasti společenských věd.

Učivo je rozděleno do dvou cyklů. První cyklus zahrnuje primu až kvartu (pololetí), druhý kvartu až septimu. Navíc druhý cyklus doplňuje dvouletý volitelný seminář v septimě a oktávě. Zahrnuje dějiny našeho města a regionu, pomocné vědy historické, dějiny národní i dějiny nejdůležitějších států od jejich vzniku do současnosti, problémy dnešního světa a dějiny kultury.

Ve školním roce 2022/2023 se vybrané třídy účastnily projektu Dějepis +, který se zaměřuje na zlepšení způsobu výuky dějin 20. století. Projekt Dějepis + tvoří důležitý článek k proměně a obohacení metod výuky předmětu dějepis. Díky spolupráci odborníků z Ústavu totalitních režimů a Národního pedagogického institutu ČR, pod záštitou MŠMT, dochází k pokusnému ověřování moderní a efektivní badatelské metody výuky dějepisu. V případě zájmu najdete více informací zde.

Výuku doplňují návštěvy výstav, besedy, exkurze. Studenti posledního ročníku se každoročně zúčastňují třídenní až čtyřdenní kulturně-poznávací expedice do Prahy. Předmět také vytváří bohaté mezipředmětové vztahy s jinými předměty, zejm. pak s českým jazykem a literaturou, cizími jazyky, základy společenských věd či zeměpisem. Dále jsou nabízena četná témata pro ročníkové práce s návazností na SOČ jak ze starší minulosti, tak z XX. stol. Předmět také nabízí možnosti účasti v předmětových soutěžích.

Používané učebnice
(prima-kvarta dostává učebnice veš kole, kvinta-septima je má doporučené)

Prima:
Válková, V.: Dějepis 6 pro základní školy – pravěk a starověk; SPN 2010

Sekunda:
Válková, V.: Dějepis 7 pro základní školy – středověk a raný novověk; SPN 2010

Tercie:
Válková, V.: Dějepis 8 pro základní školy - novověk; SPN 2014

Kvarta:
Válková, V.: Dějepis 9 pro základní školy - nejnovější dějiny; SPN

Kvinta:
 • Čornej, P. - Dějepis pro gymnázia a SŠ, I., SPN 2001
 • Čornej, P.: Dějiny zemí koruny české I; Paseka
 • Čornej, P. et Bělina, P.: Dějiny evropské civilizace I; Paseka
 • kol.: České země v evropských dějinách I; Paseka 2006
Sexta:
 • Čornej, P. - Dějepis pro gymnázia a SŠ, II.,SPN 2001
 • Hlavačka, M. - Dějepis pro gymnázia a SŠ, III.,SPN 2001
 • Čornej, P.: Dějiny zemí koruny české I - II; Paseka
 • Čornej, P. et Bělina, P.: Dějiny evropské civilizace I - II; Paseka
 • kol.: České země v evropských dějinách I - II; Paseka 2006

Septima:
 • Hlavačka, M. - Dějepis pro gymnázia a SŠ, III.,SPN 2001
 • Kuklík, J. - Dějepis pro gymnázia a SŠ, IV., SPN 2002
 • Čornej, P.: Dějiny zemí koruny české II; Paseka
 • Čornej, P. et Bělina, P.: Dějiny evropské civilizace II; Paseka
 • kol.: České země v evropských dějinách III - IV; Paseka 2006

Škola odebírá časopis Historický obzor - k zapůjčení v kabinetu 205 u Mgr. Strakové. 

Škola odebírá časopis Paměť a dějiny – k zapůjčení v kabinetu 301 u Mgr. Vojty.

Projektové vyučování
Prima

Žáci prim absolvují začátkem června třídenní projektovou výuku v terénu - konkrétně v malebném kraji pod Pálavou, kde byly nalezeny jedny z nejstarších a nejcennějších archeologických exponátů z období pravěku. Mohou tak přímo na místě vychutnat atmosféru kraje, kde před tisícovkami let pobývali lovci mamutů a kde tvořili první umělecká díla. A po pravdě - umělecká díla tvoří i mnozí naši primáni, neboť výstupem z jejich pobytu v Dolních Věstonicích a okolí je také písemné a grafické zpracování nasbíraného materiálu.Součástí exkurse je i návštěva lokality Mikulčice – Valy, tedy velkomoravského hradiště a prohlídka musea v Mikulově s exposicí archeologických nálezů i z doby římské.


Tercie

V rámci učiva novověkých dějin absolvují třídy tercií dvoudenní projektovou exkurzi do historických měst Olomouc a Kroměříž. Tento projekt je organizován společně s výukou českého jazyka a estetické výchovy. Výstup projektové výuky je prezentován ve formě novin nebo časopisu na dané téma, kde se žáci hravou formou seznamují s prací historiků a žurnalistů.

Sexta

V sextách probíhá projektová výuka v příhraniční oblasti Podyjí. Spojuje předměty DEJ a ZEM. V rámci dějepisné části se studenti seznámí s historií oblasti Znojemska, ať se již jedná o samotné historicky cenné město Znojmo, nebo o areál československého opevnění v Šatově.

Každoročně organizujeme jednodenní exkurzi do památníku v Osvětimi.


Oktáva

Studenti oktáv absolvují v rámci výuky dějepisu a českého jazyka čtyřdenní exkurzi do Prahy.Seminář z dějepisu

Seminář je určen především studentům, kteří si zvolili dějepis jako maturitní předmět a rozhodli se pro studium historie nebo některého společenskovědního oboru.

Náplň předmětu
Septima

Seminář z dějepisu je určen pro žáky, kteří mají zájem o rozšířenou výuku dějepisu, doplňuje tak znalosti získané v předmětu dějepis. Tyto znalosti dále rozšiřuje a upevňuje, nad rámec předmětu rozvíjí mezipředmětové vztahy, zejména s předměty ZEM, ZSV, CJL a VYV. Seminář tvoří přehled nejen v oblasti politické, ale také v oblasti sociální, ekonomické a kulturní s důrazem na obecné a národní dějiny 19. a 20. století. V septimě se klade důraz na regionální dějiny a vybrané kapitoly z dějin národních a obecných v 19. století a první polovině 20. století.

Oktáva

Seminář z dějepisu v oktávě navazuje na předmět v septimě. Studenti si rozšiřují znalosti o obecné a národní dějiny po roce 1945. Seminář v oktávě má také za cíl připravit studenty k maturitní zkoušce, přijímací zkoušce na vysoké školy a k úvodu vysokoškolského studia. V oblasti praktického poznávaní jsou součástí semináře návštěvy expozic a přednášek dle momentální nabídky.