Gymnázium Brno-Řečkovice

Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice 621 00

Školní poradenské pracoviště


Výchovný poradce pro nižší stupeň

Mgr. Martina Šauerová (sauerova@gyrec.cz)

konzultační hodiny: úterý 4.-5. vyučovací hodina nebo dle dohody


Výchovný poradce pro vyšší stupeň

Mgr. Zuzana Sedláčková (sedlackova@gyrec.cz)

konzultační hodiny: dle domluvy


Kariérový poradce

Mgr. Helena Zavadilová (zavadilova@gyrec.cz)

konzultační hodiny: dle domluvy


Školní psycholog

Mgr. Kristýna Valentová (valentova@gyrec.cz)

konzultační hodiny: dle domluvy


Metodik primární prevence

Mgr. Jakub Vojta Ph.D. (prevence@gyrec.cz)

konzultační hodiny: dle domluvy


Preventivní strategie školy

Kontakt na osobu pověřenou výkonem funkce školního metodika primární prevence (Mgr. Jakub Vojta, Ph.D.; kabinet č. 301; vojta@gyrec.cz) je možný přes e-mail prevence@gyrec.cz

Preventivní program školy (dříve minimální preventivní program) si klade za cíl vhodným způsobem informovat studenty školy o nebezpečích rizikových forem chování (sociálně-patologických jevů), snažit se na studenty působit ve smyslu omezení výskytu rizikových forem chování mezi mládeží a v případě výskytu problémů pomoci i s jejich řešením (směrovat na specialisované odborné instituce, které provádí krisovou intervenci). Mezi rizikové formy chování v souladu s metodickými pokyny MŠMT řadíme zejména:

 • drogové závislosti, alkoholismus a kouření,
 • kriminalitu a delikvenci,
 • virtuální drogy (počítače, video, televize),
 • patologické hráčství (gamblerství),
 • záškoláctví,
 • šikanování, vandalismus a jiné formy násilného chování,
 • xenofobii, rasismus, intoleranci a antisemitismus.
Při činnosti v oblasti prevence spolupracuje školní metodik s vedením školy, s jednotlivými vyučujícími odborných předmětů, s odbornými organisacemi mimo školu. Vedení školy je pravidelně seznamováno s minimálním preventivním programem školy a s jeho plněním, resp. s problémy, které se v oblasti rizikových forem chování na škole vyskytují. Pedagogický sbor je také pravidelně seznamován s programem; dále vyučující jednotlivých předmětů zařazují problematiku rizikových forem chování do vhodných témat svých předmětů. Metodik primární prevence zároveň úzce spolupracuje s výchovným poradcem. Ve školním roce 2021/2022 byl preventivní program presentován ČŠI.

Studenti jsou v rámci minimálního preventivního programu průběžně seznamováni s danou problematikou dle stupně svého vývoje přiměřeným způsobem. Na nižším stupni se primární prevence zaměřuje zejm. na otázky zdravého životního stylu, volnočasových aktivit, kamarádství a vztahů ve skupině. Vyšší stupeň dále navazuje prohlubováním předchozích témat a dále jsou přidávána speciální témata z oblasti práva (návykové látky z pohledu zákona), biologické a chemické aspekty návykových látek aj. Klade se také důraz na to, aby se studenti z pouze pasivních příjemců informací stali i aktivními tvůrci, což se může projevit např. při práci na SOČ či při vydávání školního studentského časopisu. Kromě informací zprostředkovaných vyučujícími získávají studenti další poznatky i prostřednictvím doporučené odborné literatury, informacemi na internetu a za pomoci pracovníků specialisovaných organisací či veřejných institucí (pedagogicko-psychologická poradna, Podané ruce, Městská policie aj.).

Noví žáci školy v září primy absolvují seznamovací pobyt za účasti třídních učitelů.

Kromě těchto průběžných programů je také využíváno jednotlivých akcí v budově školy i mimo ni. Studenti mají dále možnost konsultací s preventistou i výchovnými poradci. Volně přístupná nástěnka poskytuje další informace k problematice rizikových forem chování. Škola také nabízí zájemcům literaturu, CD – ROMy či videokasety k těmto otázkám. Dále škola zprostředkovává informace pro rodiče studentů, ať již formou brožurek (vydávaných např. VZP ČR) či jiným vhodným způsobem. Zároveň je třeba vyzdvihnout kladný přínos volnočasových aktivit pro studenty, které škola nabízí či podporuje.


Charakteristika školy s ohledem na rizikové formy chování

Škola se nachází v klidné, okrajové části města. Jde o osmileté gymnasium, a tedy ve škole studují žáci s předpokládaným vysokým potenciálem ze sociálně podnětných rodin s vysokými ambicemi. To na jedné straně znamená relativně dobrou situaci s nízkým výskytem projevů rizikových forem chování, na druhou stranu může dojít i k nepříznivým dopadům na psychiku žáků daným vysokými nároky (školy, rodičů). Ve škole je cca. 500 žáků ve věku 11 - 19 let, ve škole se tedy setkávají rozdílné věkové skupiny, což může vést k přenosu rizikových forem chování od vyšších věkových skupin k nižším. Zároveň je ale škola charakterisována velkou mírou propojenosti jednotlivých tříd a ročníků (příbuzenské vztahy, prostupnost budovy), což vytváří intimnější prostředí školy. Ve škole neidentifikujeme žádné zvláště rizikové prostory. Nejběžnější formy rizikového chování: tabák a alkohol (mimo budovu školy a mimo dobu vyučované), internet a sociální sítě, probíhající integrace žáků s SVP; u zletilých žáků vyšší absence. Obecným dlouhodobým cílem je udržet relativně nízkou míru rizikového chování ve škole. V návaznosti na epidemickou situaci z let 2020 a 2021 se v současnosti musíme zaměřit na reintegraci žáků a obnovu třídních kolektivů, podporu žáků po psychické stránce a budování přátelských osobních vztahů. Na tomto poli by mělo být významným podnětem zřízení funkce školního psychologa od šk. roku 2022/2023. 

Spolupráce školy s odbornými organizacemi

Naše škola spolupracuje na poli primární prevence rizikových forem chování např. s těmito organisacemi

V rámci primární prevence škola odebírá časopis Prevence; k disposici k zapůjčení u školního metodika (kabinet 301).

Výběr z nové legislativy

     • tzv. školský zákon - č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zejm. §29 a 116)
     • vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (ve znění pozdějších předpisů) - zejm. §7, odst. 2 a 3
     • zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (ve znění pozdějších předpisů); účinnost 31. V. 2017. Na základě ustanovení tohoto zákona platí v celém areálu školy (tj. včetně předzahrady a hřiště za školou) zákaz kouření (týká se studentů, zaměstnanců, návštěvníků). Na tento zákaz upozorňují cedulky "Zákaz kouření" na vchodových dveřích i na brance před školou. 
     • tento zákon byl novelisován zákonem č. 59/2023, který zapracovává i problematiku tzv. nikotinových sáčků
     • Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 - 2027
     • Akční plán realisace Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na roky 2023 - 2025 MŠMT č.j. 7220/2023-3
     • Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve škole a školských zařízeních MŠMT ČR č.j.: 21 291/2010-28