Gymnázium Brno-Řečkovice

Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice 621 00

Český jazyk

Dotace hodin

RočníkPRISEKTERKVAKVISEXSEPOKT
Hodiny4/24/24/24/13/13/14/14/1
Vyučující
Mgr. Jitka HáskováČJL, ANJ
Mgr. Petra MundlováČJL, ANJ
Mgr. Vlasta KrejčířováČJL, VYV

Mgr. Pavla Mikolášková

Mgr. Jana Morávková

ČJL, FRA

ČJL, ZSV

Mgr. Tomáš ProcházkaČJL, NEM
Mgr. Michaela StrakováČJL, DEJ
Mgr. Dana Tellerová

ČJL, LAT

Náplň výuky - nižší stupeň

Prima
Začíná souhrnným opakováním ze základní školy, jehož cílem je srovnání znalostí žáků, které vznikly přechodem z různých škol. Přistupuje učivo o ohebných slovních druzích, o hláskosloví. Ve skladbě o vybraných větných členech, shodě podmětu s přísudkem a stavbě věty a souvětí. V závěru školního roku primy absolvují projekt s názvem Po stopách lovců mamutů, v němž propojí učivo literatury s učivem dějepisu a zeměpisu.

Sekunda
Základ učiva je ve zvládnutí učiva o neohebných druzích slov větných členech a především o vedlejších větách. Jednoduché podřadné souvětí a s tím související pravopisné jevy, především čárky ve větě. Slohový výcvik začíná popisem uměleckého předmětu, líčením, charakteristikou. Důležitým bodem je i zvládnutí zpracování životopisu a výtahu z učiva. V literární výchově se zaměřujeme na přehled vývoje literatury světové i domácí v souvislosti se znalostmi z dějepisu. Velký důraz je kladen na mluvený projev.

Tercie
Po souvětí podřadném je probíráno souvětí souřadné s důrazem na významové poměry mezi hlavními větami. Následují složitá souvětí, samostatné větné členy. Základy o řeči přímé a rozdělovací znaménka spolu s tvorbou slova samostatné větné členy, přístavky a neúplné věty, přechodníky zakončují učivo. Slohové práce se nejvíce týkají publicistických útvarů, médií, zpracovávání úvahy a výtahu. Mluvené projevy jsou pravidelným doplněním hodin. V literatuře se studenti seznamují s dějinami divadla, písničkáři, současnou literaturou a tematickými zaměřenými texty. 

Kvarta
V kvartě se studium zaměřuje na souhrnné opakování mluvnice za období prima - tercie, procvičují se jednotlivé pravopisné jevy, studenti pracují se složitějším souvětím, získávají obecné poznatky o jazyce, o zvukové a grafické stránce jazyka. Důraz je kladen na pochopení textu. Prohlubuje se slohový výcvik s důrazem na rozsah i obsah prací, studenti se učí propojovat jednotlivé stylistické útvary. Důraz je kladen na praktický řečnický výcvik. V literatuře se studenti seznámí se základy teorie literatury a s počátky vývoje literatury světové až po období antiky. Výuka literární historie začíná od 2. pololetí kvarty.

Učebnice - nižší stupeň

Na nižším stupni škola zapůjčuje žákům učebnice zdarma, zajišťují si pouze pracovní sešity. Ve výuce se používají také následující jazykové příručky: Pravidla českého pravopisu (rok vydání 1993 a mladší), slovníky a alternativní učebnice, které mají žáci k dispozici ve škole.

Prima
 • Český jazyk 6 pro základní školy, SPN
 • Literární výchova 6, Pracovní sešit, Didaktis
 • E. Hošnová, I. Bozděchová - Pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník, SPN
 • Hravý sloh - pracovní sešit z nakladatelství Taktik
Sekunda
 • V. Styblík a kol. - Český jazyk 7, SPN, popř. E. Hošnová, I. Bozděchová, P. Mareš, I. Svobodová - Český jazyk pro ZŠ 7
 • Literární výchova 7, Pracovní sešit, Didaktis
 • Pracovní sešit SPN
 • Hravý sloh - pracovní sešit z nakladatelství Taktik
Tercie

 • V. Styblík a kol. - Český jazyk 8
 • Literární výchova 8, Pracovní sešit, Didaktis
 • Pracovní sešit SPN
 • Hravý sloh - pracovní sešit z nakladatelství Taktik

Kvarta
 • V. Styblík a kol. - Český jazyk 9, popř.  E. Hošnová, I. Bozděchová, P. Mareš, I. Svobodová - Český jazyk 9 pro základní školy
 • J. Soukal - Čítanka 9
 • Vladimír Prokop - Dějiny literatury od starověku do poč. 19. stol.
 • Nová literatura pro střední školy 1, nakl. Didaktis
 • Pracovní sešit 9 pro základní školy SPN
Náplň výuky - vyšší stupeň

Kvinta
V kvintě se studenti postupně seznamují s literaturou středověku a novověku, tj. humanismu a renesance ve světě i u nás, s literaturou baroka, klasicismu a osvícenství. V jazyce je prioritní morfologie, ve výuce slohu popis a administrativní styl. Projektové vyučování v závěru školního roku je zaměřeno na oblast východních Čech. 

Sexta
Literární učivo sexty zahrnuje období od národního obrození přes romantismus český a světový až k realismu. Ve slohové výuce je kladen důraz na publicistický a odborný styl. Zejména znalosti z odborného stylu pak studenti zúroční v následujícím ročníku při vytváření odborného textu v rámci Středoškolské odborné činnosti. V jazykové výuce je věnována pozornost základům lexikologie.

Septima
Literární historie v septimě začíná světovým realismem 1. poloviny 20. stol. a pokračuje českou meziválečnou poezií a prózou. Jazykový výcvik upřednostňuje syntax a pravopisné normy, ve slohu jsou studenti seznámeni s uměleckým stylem a jeho útvary. I v tomto ročníku jsou studenti vedeni k praktickému jazykovému výcviku.

Oktáva
V oktávě se studenti seznámí s českou poválečnou prózou a poezií a světovou literaturou 2. poloviny 20. stol. Výuka je směřována k souhrnnému opakování celého literárního vývoje i k praktickým rozborům textu. V jazykové výuce se sumarizuje veškerý výklad o jazyce, sloh je zaměřen na procvičování stylistických útvarů. Není opomenut ani praktický řečnický výcvik. Vše směřuje k tomu, aby byli studenti dobře připraveni k maturitní zkoušce.

Učebnice - vyšší stupeň

Pro vyšší stupeň jsou učebnice pouze doporučeny, studenti si knihy zajišťují sami.

Kvinta
 • Nová literatura pro střední školy 1, nakl. Didaktis
 • J. Kostečka: Český jazyk pro1. ročník gymnázií 
Sexta
 • Nová literatura pro střední školy 2, nakl. Didaktis
 • J. Kostečka: Český jazyk pro 2. ročník gymnázií
Septima
 • Nová literatura pro střední školy 3, nakl. Didaktis
 • J. Kostečka: Český jazyk pro 3. ročník gymnázií
Oktáva
 • Nová literatura pro střední školy 3, nakl. Didaktis
 • J. Kostečka: Český jazyk pro 4. ročník gymnázií

Stylistika

Dotace hodin

RočníkPRISEKTERKVAKVISEXSEPOKT
Hodiny-------2


Doba trvání
jednoletý volitelný předmět (oktáva) - 2 hodiny týdně

Vztah k maturitě

prohloubení učiva ze stylistiky

Charakteristika a cíle předmětu

Seminář navazuje na běžnou výuku slohu, systematizuje, rozšiřuje a prohlubuje dosavadní znalosti žáků ze stylistiky. Jedním ze základních cílů je zlepšit stylistické dovednosti studentů, kteří se naučí stylisticky a gramaticky redigovat vlastní text natolik, aby byl srozumitelný a logický nejen pro ně samotné, ale také pro ty, jimž je určen. Seminář dále rozvíjí zájem studentů o jazyk a jazykovou kulturu obecně. Jeho nedílnou součástí je i práce s literárními texty.