Gymnázium Brno-Řečkovice

Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice 621 00

Fyzika

Dotace

RočníkPRISEKTERKVAKVISEXSEPOKT
Fyzika2222222-
Přírodovědné praktikum (fyz)0,50,330,330,330,660,660,66-
Seminář z fyziky (2-letý)------23
Seminář z fyziky (1-letý)-------2Vyučující

 • RNDr. Iva Butorová
 • Mgr. Michaela Černá
 • RNDr. Ivo Pecl
 • Mgr. Lenka Sekaninová
 • Mgr. Zdeněk Votava

Popis předmětu

Fyzika je povinný předmět v každém ročníku až do septimy s dotací 2 hodiny týdně. Na nižším stupni, v kvintě, sextě i septimě je "přírodovědné praktikum", ve kterém žáci prakticky ověřují poznatky z fyziky. V těchto hodinách se třída dělí na poloviny (v primě) nebo na třetiny (v ostatních ročnících), studenti pracují ve skupinkách. Jako volitelný předmět jsou navíc zařazeny semináře z fyziky. Seminář může být dvouletý v septimě a oktávě (2 a 3 hodiny týdně), nebo jednoletý v oktávě (2 hodiny týdně).

Učební plány - nižší stupeň, ŠVP

Prima

 • Těleso a látka
 • Veličiny a jejich měření
 • Elektrické vlastnosti látek
 • Magnetismus
 • Elektrický obvod

Sekunda

 • Pohyb tělesa
 • Síla, skládání sil
 • Posuvné účinky síly, Newtonovy pohybové zákony
 • Otáčivé účinky síly
 • Deformační účinky síly
 • Tření
 • Mechanické vlastnosti kapalin
 • Mechanické vlastnosti plynů
 • Světelné jevy

Tercie

 • Světelné jevy
 • Práce, výkon
 • Polohová a pohybová energie
 • Vnitřní energie, teplo
 • Změny skupenství
 • Elektrický náboj, elektrické pole
 • Zákony elektrického proudu v obvodech
 • Zvukové jevy

Kvarta

 • Elektromagnetické jevy
 • Střídavý proud
 • El. proud v kapalinách a plynech
 • El. proud v polovodičích
 • Jaderná energie
 • Země a vesmír
 • Kinematika hmotného bodu
Učební plány - vyšší stupeň, ŠVP

Kvinta

 • Kinematika hmotného bodu
 • Dynamika hmotného bodu
 • Mechanická práce, mechanická energie
 • Gravitační pole
 • Mechanika tuhého tělesa
 • Mechanika tekutin

Sexta

 • Molekulová fyzika a termika, molární veličiny
 • Vnitřní energie, práce, teplo
 • Struktura a vlastnosti plynů, ideální plyn
 • Struktura a vlastnosti pevných látek
 • Struktura a vlastnosti kapalin
 • Změny skupenství látek
 • El. náboj a el. pole
 • Vznik el. proudu, vedení el. proudu v látkách
 • Stacionární magnetické pole

Septima

 • Nestacionární magnetické pole
 • Mechanické kmitání a vlnění, zvuk
 • Střídavý proud
 • Elmag. kmitání a vlnění
 • Optika
 • Fyzika mikrosvěta
Učebnice - nižší stupeň

Na nižším stupni používáme nově moderní učebnice vydavatelství Taktik. Učebnice mají žáci zapůjčeny na celý školní rok od školy, pracovní sešity si žáci platí, kupují se obvykle hromadnou objednávkou přes školu.

Jako doplněk k učivu používáme sbírky úloh (Jiří Bohuňek a kolektiv), které žáci dostávají zapůjčeny od školy.

Prima

 • Pavla Enevová - Hravá fyzika 6: Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
 • Pavla Enevová a kolektiv - Hravá fyzika 6: Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

Sekunda

 • Pavla Enevová - Hravá fyzika 7: Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
 • Pavla Enevová a kolektiv - Hravá fyzika 7: Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
 • Jiří Bohuňek a kolektiv - Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ 1. díl
 • Jiří Bohuňek a kolektiv - Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ 2. díl

Tercie

 • Pavla Enevová a kolektiv - Hravá fyzika 8: Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
 • Pavla Enevová a kolektiv - Hravá fyzika 8: Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
 • Jiří Bohuňek a kolektiv - Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ 2. díl
 • Jiří Bohuňek a kolektiv - Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ 3. díl

Kvarta

 • Pavla Enevová a kolektiv - Hravá fyzika 9: Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
Učebnice - vyšší stupeň

Pro vyšší stupeň doporučujeme studentům učebnice z řady Fyzika pro gymnázia, výklad z větší části sleduje látku v nich uvedenou. Dále používáme proaktivní výuku fyziky podle www.realisticky.cz.

Kvinta

 • Milan Bednařík, Miroslava Široká - Mechanika
 • Karel Bartuška, Emanuel Svoboda - Molekulová fyzika a termika

Sexta

 • Karel Bartuška, Emanuel Svoboda - Molekulová fyzika a termika
 • Oldřich Lepil, Přemysl Šedivý - Elektřina a magnetismus
 • Oldřich Lepil - Mechanické vlnění a kmitání

Septima

 • Oldřich Lepil, Přemysl Šedivý - Elektřina a magnetismus
 • Oldřich Lepil - Mechanické vlnění a kmitání
 • Oldřich Lepil, Zdeněk Kupka - Optika

Pro všechny ročníky je vhodná sbírka příkladů Oldřich Lepil a kolektiv - Fyzika: Sbírka úloh pro střední školy.

Soutěže

Studenti naší školy se pravidelně zúčastňují fyzikálních olympiád a soutěží, které často pořádají naše vysoké školy. Fyzikální olympiáda se dělí do sedmi kategorií podle ročníku studia. Kategorie G je určena nejmladším nadšencům a je známá pod názvem Archimediáda.

Informace k těmto soutěžím najdete v následujících odkazech.

Seminář z fyziky SFYZ (2-letý volitelný předmět)

Hodinová dotace je 2 hodiny týdně v septimě a 3 hodiny týdně v oktávě.

Určen pro
 • Seminář je určen pro studenty, kteří budou chtít maturovat z fyziky.
 • Pro studenty, kteří budou potřebovat fyziku k přijímacím zkouškám a dále na vysoké škole.
 • Pro studenty, které fyzika zajímá.
Vztah k maturitě

Absolvování předmětu seminář z fyziky není nutnou podmínkou k složení maturitní zkoušky z fyziky. Seminář však vhodně doplňuje standardy předepsané v RVP a komplexně pokrývá cílové kompetence maturitní zkoušky z fyziky. Pokud tedy student plánuje konat maturitní zkoušku z fyziky, je vhodné předmět absolvovat.

Náplň předmětu
 • Rozšíření učiva základního kurzu (mechanika, termodynamika, elektřina a magnetismus, optika)
 • Speciální teorie relativity
 • Základy kvantové mechaniky
 • Atomová fyzika
 • Jaderná fyzika
 • Astrofyzika.
 • Přenos informací elektromagnetickým zářením
Cíle předmětu

Koncepce tohoto předmětu směřuje k následujícím cílům:

 • Získat adekvátní abstraktní myšlení a uvažování vlastní teoretické fyzice.
 • Kriticky hodnotit fyzikální hypotézy, teorie a experimenty, a evaluovat stupeň pravdivosti předložených fyzikálních tvrzení.
 • Osvojit si základní pojmy, zákony a fyzikální modely především teoretické fyziky.
 • Získat přehled v používání příslušné symboliky a terminologie.
 • Umět aplikovat adekvátní matematické i grafické prostředky k vyjadřování fyzikálních vztahů a zákonů.
 • Osvojené vědomosti a dovednosti tvořivě využívat při řešení úloh a problémových situací.
 • Řešení těchto fyzikálních problémových úloh bude doprovázeno nadstandardním výkladem příslušné teorie.

Seminář z fyziky SF1 (1-letý volitelný předmět)

Hodinová dotace je 2 hodiny týdně v oktávě, pokud má student zapsaný dvouletý seminář SFYZ, tento již zvolit nelze.

Určen pro
 • Seminář je určen zejména pro studenty, kteří se hlásí na medicínu nebo podobné obory.
 • Jde o shrnutí základního kurzu fyziky a přípravu na přijímací zkoušky.
Vztah k maturitě

Absolvování předmětu seminář z fyziky není nutnou podmínkou k složení maturitní zkoušky z fyziky. Studenti, kteří si tento předmět zapisují, obvykle maturují z předmětů biologie a chemie a tento seminář slouží hlavně k přípravě na přijímací zkoušky.

Náplň předmětu
 • Opakování všech pasáží fyziky základního kurzu
 • Řešení modelových úloh na přijímací zkoušky
 • Nácvik testů na přijímací zkoušky