Minimální preventivní program

Preventivní strategie školy

Kontakt na osobu pověřenou výkonem funkce školního metodika primární prevence (Mgr. Jakub Vojta, Ph.D.; kabinet č. 301; vojta@gyrec.cz) je možný přes e-mail prevence@gyrec.cz.

Minimální preventivní program školy si klade za cíl vhodným způsobem informovat studenty školy o nebezpečích rizikových forem chování (sociálně-patologických jevů), snažit se na studenty působit ve smyslu omezení výskytu rizikových forem chování mezi mládeží a v případě výskytu problémů pomoci i s jejich řešením (směrovat na specialisované odborné instituce, které provádí krisovou intervenci). Mezi rizikové formy chování v souladu s metodickými pokyny MŠMT řadíme zejména:

 • drogové závislosti, alkoholismus a kouření,
 • kriminalitu a delikvenci,
 • virtuální drogy (počítače, video, televize),
 • patologické hráčství (gamblerství),
 • záškoláctví,
 • šikanování, vandalismus a jiné formy násilného chování,
 • xenofobii, rasismus, intoleranci a antisemitismus.


Při činnosti v oblasti prevence spolupracuje školní metodik s vedením školy, s jednotlivými vyučujícími odborných předmětů, s odbornými organisacemi mimo školu. Vedení školy je pravidelně seznamováno s minimálním preventivním programem školy a s jeho plněním, resp. s problémy, které se v oblasti rizikových forem chování na škole vyskytují. Pedagogický sbor je také pravidelně seznamován s programem; dále vyučující jednotlivých předmětů zařazují problematiku rizikových forem chování do vhodných témat svých předmětů. Metodik primární prevence zároveň úzce spolupracuje s výchovným poradcem.

Studenti jsou v rámci minimálního preventivního programu průběžně seznamováni s danou problematikou dle stupně svého vývoje přiměřeným způsobem. Na nižším stupni se primární prevence zaměřuje zejm. na otázky zdravého životního stylu, volnočasových aktivit, kamarádství a vztahů ve skupině. Vyšší stupeň dále navazuje prohlubováním předchozích témat a dále jsou přidávána speciální témata z oblasti práva (návykové látky z pohledu zákona), biologické a chemické aspekty návykových látek aj. Klade se také důraz na to, aby se studenti z pouze pasivních příjemců informací stali i aktivními tvůrci, což se může projevit např. při práci na SOČ či při vydávání školního studentského časopisu. Kromě informací zprostředkovaných vyučujícími získávají studenti další poznatky i prostřednictvím doporučené odborné literatury, informacemi na internetu a za pomoci pracovníků specialisovaných organisací či veřejných institucí (pedagogicko-psychologická poradna, Podané ruce, Městská policie aj.).

Noví žáci školy v září primy absolvují seznamovací pobyt za účasti třídních učitelů.

Kromě těchto průběžných programů je také využíváno jednotlivých akcí v budově školy i mimo ni. Studenti mají dále možnost konsultací s preventistou i výchovnými poradci. Volně přístupná nástěnka poskytuje další informace k problematice rizikových forem chování. Škola také nabízí zájemcům literaturu, CD – ROMy či videokasety k těmto otázkám. Dále škola zprostředkovává informace pro rodiče studentů, ať již formou brožurek (vydávaných např. VZP ČR) či jiným vhodným způsobem. Zároveň je třeba vyzdvihnout kladný přínos volnočasových aktivit pro studenty, které škola nabízí či podporuje.

Charakteristika školy s ohledem na rizikové formy chování

Škola se nachází v klidné, okrajové části města. Jde o osmileté gymnasium, a tedy ve škole studují žáci s předpokládaným vysokým potenciálem ze sociálně podnětných rodin s vysokými ambicemi. To na jedné straně znamená relativně dobrou situaci s nízkým výskytem projevů rizikových forem chování, na druhou stranu může dojít i k nepříznivým dopadům na psychiku žáků daným vysokými nároky (školy, rodičů). Ve škole je cca. 500 žáků ve věku 11 - 19 let, ve škole se tedy setkávají rozdílné věkové skupiny, což může vést k přenosu rizikových foerm chování od vyšších věkových skupin k nižším. Zároveň je ale škola charakterisována velkou mírou propojenosti jednotlivých tříd a řočníků (příbuzenské vztahy, prostupnost budovy), což vytváří intimnější prostředí školy. Ve škole neidentifikujeme žádné zvláště rizikové prostory. Nejběžnější formy rizikového chování: tabák a alkohol (mimo budovu školy a mimo dobu vyučováné), internet a sociální sítě, probíhající integrace žáků s SVP; u zletilých žáků vyšší absence. Obecným dlouhodobým cílem je udržet relativně nízkou míru rizikového chování ve škole.
 
Spolupráce školy s odbornými organizacemi

Naše škola spolupracuje na poli primární prevence rizikových forem chování např. s těmito organisacemi

V rámci primární prevence škola odebírá časopis Prevence; k disposici k zapůjčení u školního metodika (kabinet 301).

Nová legislativa

 • tzv. školský zákon - č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zejm. §29 a 116)
 • vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (ve znění pozdějších předpisů) - zejm. §7, odst. 2 a 3
 • zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (ve znění pozdějších předpisů); účinnost 31. V. 2017. Na základě ustanovení tohoto zákona platí v celém areálu školy (tj. včetně předzahrady a hřiště za školou) zákaz kouření (týká se studentů, zaměstnanců, návštěvníků). Na tento zákaz upozorňují cedulky "Zákaz kouření" na vchodových dveřích i na brance před školou. 
 • Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 - 2027

 • Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve škole a školských zařízeních MŠMT ČR č.j.: 21 291/2010-28