Minimální preventivní program

Preventivní strategie školy

Kontakt na osobu pověřenou výkonem funkce školního metodika primární prevence je možný přes e-mail prevence@gyrec.cz.

Minimální preventivní program školy si klade za cíl vhodným způsobem informovat studenty školy o nebezpečích sociálně–patologických jevů, snažit se na studenty působit ve smyslu omezení výskytu sociálně–patologických jevů mezi mládeží a v případě výskytu problémů pomoci i s jejich řešením (směrovat na specialisované odborné instituce, které provádí krisovou intervenci). Mezi sociálně–patologické jevy v souladu s metodickými pokyny MŠMT řadíme zejména:

 • drogové závislosti, alkoholismus a kouření,
 • kriminalitu a delikvenci,
 • virtuální drogy (počítače, video, televize),
 • patologické hráčství (gamblerství),
 • záškoláctví,
 • šikanování, vandalismus a jiné formy násilného chování,
 • xenofobii, rasismus, intoleranci a antisemitismus.


Při činnosti v oblasti prevence spolupracuje školní metodik s vedením školy, s jednotlivými vyučujícími odborných předmětů, s odbornými organisacemi mimo školu. Vedení školy je pravidelně seznamováno s minimálním preventivním programem školy a s jeho plněním, resp. s problémy, které se v oblasti sociálně – patologických jevů na škole vyskytují. Pedagogický sbor je také pravidelně seznamován s programem; dále vyučující jednotlivých předmětů zařazují problematiku sociálně – patologických jevů do vhodných témat svých předmětů. Metodik primární prevence zároveň úzce spolupracuje s výchovným poradcem.

Studenti jsou v rámci minimálního preventivního programu průběžně seznamováni s danou problematikou dle stupně svého vývoje přiměřeným způsobem. Na nižším stupni se primární prevence zaměřuje zejm. na otázky zdravého životního stylu, volnočasových aktivit, kamarádství a vztahů ve skupině. Vyšší stupeň dále navazuje prohlubováním předchozích témat a dále jsou přidávána speciální témata z oblasti práva (návykové látky z pohledu zákona), biologické a chemické aspekty návykových látek aj. Klade se také důraz na to, aby se studenti z pouze pasivních příjemců informací stali i aktivními tvůrci, což se může projevit např. při práci na SOČ či při vydávání školního studentského časopisu. Kromě informací zprostředkovaných vyučujícími získávají studenti další poznatky i prostřednictvím doporučené odborné literatury, informacemi na internetu a za pomoci pracovníků specialisovaných organisací či veřejných institucí (pedagogicko-psychologická poradna, Podané ruce, Městská policie aj.).

V letošním školním roce je pro nové studenty školy připraven seznamovací pobyt za účasti třídních učitelů, zastupujících třídních a metodika primární prevence.

Kromě těchto průběžných programů je také využíváno jednotlivých akcí v budově školy i mimo ni. Studenti mají dále možnost konsultací s preventistou i výchovnými poradci. Volně přístupná nástěnka poskytuje další informace k problematice sociálně – patologických jevů. Škola také nabízí zájemcům literaturu, CD – ROMy či videokasety k těmto otázkám. Dále škola zprostředkovává informace pro rodiče studentů, ať již formou brožurek (vydávaných např. VZP ČR) či jiným vhodným způsobem. Zároveň je třeba vyzdvihnout kladný přínos volnočasových aktivit pro studenty, které škola nabízí či podporuje.

Naše škola uspěla v kalendářním roce 2009 opět s projektem v rámci programu Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními. S podporou Jihomoravského kraje budeme moci realisovat některé nadstandardní preventivní aktivity pro studenty školy.
 
Spolupráce školy s odbornými organizacemi

Naše škola spolupracuje na poli primární prevence sociálně patologických jevů s těmito organisacemi

V rámci primární prevence škola odebírá časopis Prevence. Na školu také chodí časopis Závislosti a my. Oba jsou k disposici k zapůjčení u školního metodika (kabinet 301).

Nová legislativa

 • seznam legislativy ze stránek MŠMT 
 • problematiku šikany postihuje nový Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j. 24 246/2008-6
 • od 7. XI. 2007 je účinný nový metodický pokyn MŠMT k primární prevenci SPJ č. j. 20 006/2007-51
 • metodický pokyn k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č. j. 14 423/99-22
 • zákon č. 379/2005 Sb., O opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů; účinnost 1. I. 2006 (některé části 1. VII. 2006); novelisace k 1. VII. 2010. Na základě ustanovení tohoto zákona od 1. I. 2006 platí v celém areálu školy (tj. včetně předzahrady a hřiště za školou) zákaz kouření (týká se studentů, zaměstnanců, návštěvníků). Na tento zákaz upozorňují cedulky "Zákaz kouření" na vchodových dveřích i na brance před školou.