Charakteristika předmětu

Základy společenských věd
Seminář ze základů společenských věd
Seminář z ekonomie

Základy společenských věd
Dotace hodin
Ročník PRI SEK TER KVA KVI SEX SEP OKT
Občanská výchova 1 1 1 1 - - - -
Základy společenských věd - - - - 1 2 2 2
Seminář ze ZSV - - - - - - 2 3
Seminář z ekonomie - - - - - - 2 3
Vyučující

Mgr. Jana Sitařová (ve šk. roce 2019/2020 prima - kvinta)
Mgr. Jakub Vojta, Ph.D. (ve šk. roce 2019/2020 sexta až oktáva)
 

Popis předmětu

ZSV se vyučuje ve všech ročnících gymnázia, na nižším stupni jako občanská výchova (OBV), na vyšším jako základy společenských věd (ZSV).

Na nižším stupni (PRI - KVA) je hodinová dotace 1 hodina týdně, na vyšším stupni v kvintách 1 hodina, v sextách, septimách a oktávách pak 2 hodiny týdně.

Pro studenty septim a oktáv je v rámci povinně volitelných předmětů, resp. nepovinných předmětů, nabízen seminář ze ZSV jako doplňující a rozšiřující předmět. Hodinová dotace je v septimě 2 hodiny, v oktávě pak 3 hodiny. Bližší informace jsou k dispozici níže na této stránce.

S předmětem OBV/ZSV také úzce souvisí volitelný seminář z ekonomie, který je nabízen ve dvouleté (septima - oktáva, 2/3) podobě.

OBV je vyučována podle ŠVP pro nižší stupeň, ZSV podle ŠVP pro vyšší stupeň.

Termíny pro přihlášení k oborovým projektům:
Pražský studentský summit - Model OSN do 29. IX. 2019 web zde
Pražský studentský summit Model NATO (v angličtině) do 29. IX. 2019 web zde
Rozhoduj o Evropě od 1. IX. 2019; regionální seminář je 11. XI. 2019 web zde

Obsah výuky - nižší stupeň
 • Naše škola, naše obec
 • Náš region, naše vlast
 • Život ve společnosti
 • Kulturní dědictví
 • Majetek a hospodářství
 • Planetární problémy
 • Životní styl a zdraví
 • Mravnost a morálka
 • Lidská práva
 • Období dospívání
 • Citový život člověka
 • Život v rodině
 • Člověk jako občan
 • Právní základy státu
 • Národní hospodářství
 • Nadnárodní společenství
Obsah výuky - vyšší stupeň
 • Základy práva (kvinta)
 • Základy psychologie (sexta)
 • Základy ekonomie (sexta/septima)
 • Mezinárodní vztahy, mezinárodní organizace - EU, NATO, OSN, UNESCO (septima)
 • Politologie (septima/oktáva)
 • Základy sociologie (oktáva)
 • Základy filosofie a etiky (oktáva)
Průběžně u vhodných témat jsou dále zařazovány okruhy ze základů logiky, metodologie vědy a vědeckého způsobu uvažování, environmentální výchova a globální problémy.

Okruhy témat k maturitě


Učebnice pro nižší stupeň
Horská, V. et al.: Občanská výchova I.; Fortuna Praha 2004 (prima - sekunda)
Horská, V. et al.: Občanská výchova II.; Fortuna Praha 2005 (tercie - kvarta)
Doporučené učebnice (vyšší stupeň)
Krausová, M. et al.: Odmaturuj ze ZSV; Didaktis Brno 2003

Kvinta
Ryska, R.: Právo pro střední školy; Fortuna Praha 1994, 2004 (10 ks v žákovské knihovně)
Novák, L.: Základy psychologie; SaM Praha 1993
Nakonečný, M.: Základy psychologie; Academia Praha 1998, 2004
Helus, Z.: Psychologie; Fortuna Praha 1995, 1997, 2003 (1 ks v žákovské knihovně)
Čáp, J. et al.: Psychologie (Obecná psychologie pro střední pedagogické školy); HaH Praha 2002
Gillernová, I. et Buriánek, J.: Základy psychologie a sociologie (Základy společenských věd pro střední školy); Fortuna Praha 1995, 1997, 2001, 2003 (3 ks v žákovské knihovně)

Sexta
Gillernová, I. et Buriánek, J.: Základy psychologie a sociologie (Základy společenských věd pro střední školy); Fortuna Praha 1995, 1997, 2001, 2003
Urbánek, E. et Buriánek, J.: Základy sociologie; SaM Praha 1990
Buriánek, J.: Sociologie pro střední školy a vyšší odborné školy; Fortuna Praha 1996, 2001
Petrusek, M. et al.: Sociologie; SPN Praha 1992
Steinmetzová, D. et al.: Jsme v EU, buďme v obraze; VŠE Praha 2006 (žáci dostanou zapůjčenu ve škole)
Steinmetzová, D. et al.: Jsme v EU, buďme v obraze 2; VŠE Praha 2008 (žáci dostanou zapůjčenu ve škole)
Fontaine, P.: Evropa ve 12 lekcích; Evropská společenství 2007 (20 ks v kabinetu 301)

Septima
Eichler, B. et al.: Základy státoprávní teorie, ekonomie a ekonomiky, neformální logiky (Základy společenských věd pro střední školy); Fortuna Praha 2003 (3 ks v žákovské knihovně)
Žaloudek, K.: Encyklopedie politiky; Libri Praha 1996
Kadeřábková, B.: Základy ekonomie; SaM Praha 1994
Sojka, M.: Základy ekonomie; Vyšehrad Praha 1994
Sojka, M. et Pudlák, J.: Ekonomie pro střední školy; Fortuna Praha 2003 (10 ks v žákovské knihovně)

Oktáva
Adamová, L. et al.: Základy filosofie a etiky (Základy společenských věd pro střední školy); Fortuna Praha 1995 (3 ks v žákovské knihovně)
Měšťánek, T.: Filozofie pro střední školy; Trizonia Praha 1996
Störig, H.J.: Malé dějiny filosofie; Zvon Praha 1991
Keller, J. et Novotný, P.: Úvod do filozofie, sociologie a psychologie; Dialog Liberec 2008

Škola odebírá časopis Mezinárodní vztahy - k zapůjčení v kabinetu 301


V rámci výuky Ochrany člověka za mimořádných situací je předmět OBV/ZSV pověřen tématem Integrovaného záchranného systému ČR. Hlavními body jsou organisace v rámci IZS, telefonát na tísňovou linku (telefonní čísla, jak telefonovat, co říci), varovné signály, evakuace obyvatelstva (evakuační zavazadlo).

Informace o těchto tématech je možné získat na stránkách Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Jihomoravského kraje, resp. Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Na stránkách GŘ HZS ČR je také ke stažení příručka Pro případ ohrožení. Presentace k tématu pro vyšší stupeň - CO.
Tísňové linky na webu HZS.

 Můžete zkusit i chytré blondýnky.

 V rámci podpory výchovy k ochraně člověka za mimořádných událostí se účastníme i soutěže Tuta via vitae. Ve školním roce 2016/2017 družstvo školy postoupilo do celostátního kola.


Seminář ze základů společenských věd

Seminář je určen studentům septim a oktáv.

Vyučující

Mgr. Jakub Vojta, Ph.D.

 
Seminář ze ZSV má sloužit k prohloubení znalostí z různých oblastí společenských věd. V septimě se zaměří zejm. na oblast náboženství (víry, církví) – vědomostní část semináře; v praktické (dovednostní) části se naučíme základy čtení alfabety (s důrazem na představení základů odborné terminologie společenských věd); prožitková část má potom nabídnout studentům seznámení se se společenskými vědami v kontaktu s lidmi, kteří se jim osobně věnují (aktivisté Amnesty International, nesehnutí; soudci Okresního soudu Brno-venkov aj.).
Oktáva je pak zaměřena zejm. na přípravu k profilové části maturitní zkoušky ze ZSV. Vedle toho doplňuje učivo ZSV tématy, která nejsou v RVP (zejm. historický pohled na jednotlivé oblasti ZSV). V návaznosti na probírané učivo ZSV v oktávě se také věnuje systematické filosofii (v ZSV se probírají dějiny filosofie).
 
Septima:
-           základy čtení alfabety
-           religionistika
-           workshopy, přednášky a další aktivity
o         Amnesty International (lidská práva, uprchlíci)
-     odpoledne pro uprchlíky
o         Soudci do škol (Soudcovská unie)
o         Příběhy bezpráví (Jeden svět)
o        M. Štefanec – Nesehnutí (občanská práva ve světě)
o         Pravoslavný chrám v Brně
o         Ombudsman
 
Oktáva:
 •  témata vyřazená z ŠVP ZSV, např.
o         dějiny sociologie
o         dějiny ústavy na území ČR
 • systematická filosofie
§         etika
§         ontologie
§         gnoseologie
§         filosofie společnosti
 • závěrečné shrnutí a opakování k profilové části maturitní zkoušky
Cíle předmětu
 • Rozvoj logického usuzování studentů podložený znalostí logických pravidel.
  • Orientace studentů v politické teorii i praxi
  • Vytvoření vlastního filosofického postoje ke skutečnosti, orientace v přeložených řešeních z dějin.

 

Od školního roku 2008/2009 jsme se připojili k projektu Soudcovské unie ČR, který se jmenuje Soudci do škol.


 

 Seminář z ekonomie

 Vyučující:

Ing. Lenka Dřínovská

 

Obsah semináře:
v tomto dokumentu