Aktuální informace pro uchazeče o studium

Vážení přátelé,

dovolím si v tomto textu stručně shrnout podstatné informace o přijímacím řízení v tomto roce. Došlo k zásadním změnám v důsledku karanténních opaření.

1. O přijetí či nepřijetí uchazeče se bude rozhodovat podle kritérií z ledna 2020, zůstávají beze změny.

2. Společná část přijímací zkoušky proběhne 9. června 2020. Proběhne podle změněného jednotného schématu. Každý uchazeč bude zkoušku skládat pouze jedenkrát a to na škole, kterou na přihlášce uvedl na prvním místě. Výsledek bude použit pro obě školy, na které byla podána přihláška.

3. Školní část přijímací zkoušky musí proběhnout ve dvou termínech. Termíny jsou stanoveny na 4. a 5. června 2020. Uchazeče, kteří zvolili na přihlášce termín 20. dubna pozveme na první z těchto dvou termínů, uchazeče, kteří zvolili 21. dubna budou tuto zkoušku skládat druhý z těchto dvou termínů.

4. Pozvánku k přijímací zkoušce Vám musíme odeslat 5 dní před konáním školní části zkoušky. Pozvánku odešleme e-mailem na adresy, které jste nám uvedli jako kontaktní. Prosíme, po zveřejnění data otevření škol kontrolujte své e-mailové schránky včetně složek pro spam.

5. 7. kalendářní den po konání státní části přijímací zkoušky obdrží škola výsledky, následující den budou vydávána rozhodnutí.

6. Přijatí uchazeči budou mít násedně 5 dní na odevzdání zápisového lístku, po této lhůtě nárok na přijetí zanikne.

7. Po uzavření počtu odevzdaných zápisových lístků škola bude kontaktovat uchazeče, kteří nebudou přijati a podají žádost o vydání nového rozhodnutí. Přesně podle pořadí po přijímacích zkouškách budou tito uchazeči mít možnost převzít nové rozhodnutí a být následně (v rámci autoremedury našeho rozhodnutí) přijati – až do naplnění kapacity 60 nových žáků. Pro potvrzení bude opět sloužit zápisový lístek.

8. V letošním roce není (ze zákona, bohužel) možné proti rozhodnutí o nepřijetí podat odvolání, jedinou možností nápravy žádost o vydání nového rozhodnutí – viz vše bod 7. O postupu budete přesně informováni v pozvánce k přijímacím zkouškám.

S pozdravem

Peter Krupka
ředitel gymnázia