Školní rok 2006 - 2007

  • Na svém prvním jednání v roce 2006/2007 dne 12. 10. 2006 školská rada projednala a schválila Výroční zprávu o výchovně vzdělávací činnosti za rok 2005/2006. Tato zpráva byla dále postoupena krajskému úřadu. V elektronické podobě je k disposici na webových stránkách školy. Rada dále projednala systém autoevaluace školy, rozšířený učební plán pro vyšší stupeň, školní řád a klasifikační předpis.
  • 26. 2. 2007 proběhlo další zasedání Školské rady, na kterém byla schválena Výroční zpráva rozpočtové organisace za rok 2006.
  • Třetí schůze školské rady ve školním roce 2006/2007 proběhla 11. 7. 2007. Členové rady diskutovali s ředitelkou školy o dalším rozvoji školy, zejm. s ohledem na stavebně-technický stav budovy. Školská rada přijala informaci paní ředitelky o probíhající rekonstrukci školní kuchyně a projednala plán oprav budovy, předložený ředitelkou školy. Školská rada nabídla ředitelce školy pomoc při realisaci jednotlivých kroků. Dále proběhly informace o autoevaluaci školy, kontrole ekonomického odboru JMK a přípravě ŠVP pro nižší stupeň.