Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SŠ v JmK

Gymnázium Brno-Řečkovice (partner projektu)

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa programu: 1 - Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání

Výše finanční podpory: 193.337.176,33 Kč

Cílem projektu je investiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání na základních a středních školách v Jihomoravském kraji.
Projekt probíhá ve spolupráci s 30 partnery – vybranými středními školami a na ně navázanými 130 základními školami z Jihomoravského kraje. Díky pořízenému modernímu vybavení odborných učeben se budou moci žáci středních a základních škol více podílet na experimentálních měřeních a praktických činnostech v rámci povinné výuky i volnočasových aktivitách školy. Učitelé středních a základních škol budou proškoleni k přímé obsluze odborných zařízení a strojů. V rámci projektu vzniknou elektronické učebnice na podporu přírodovědných a technických předmětů na středních školách, které v současné době chybí v nabídce učebnic a získají doložku MŠMT. Tato nová interaktivní forma výukových materiálů umožní žákům lépe se připravovat do výuky a snadněji pochopit probírané učivo. S ohledem na hospodárnost a účelné využití finančních prostředků není cílem projektu tvorba nových metodických materiálů, ale maximální využití stávajících, již vytvořených materiálů z realizovaných projektů OP VK zaměřených na přírodovědné a technické vzdělávání. Vzájemné sdílení a předávání příkladů dobré praxe je  hlavní náplní pravidelných krajských setkání metodiků.
Syndikovat obsah